Wznowienie działalności Przedszkola nr 6.

Uruchomienie działalności przedszkola nr 6 podyktowane jest udzieleniem pomocy w opiece nad dzieckiem tym rodzicom, których charakter pracy i wykonywane obowiązki zawodowe wymagają przebywania poza miejscem zamieszkania.
Uwzględniając rekomendacje MEN oraz wytyczne przeciwepidemiczne GIS w sytuacji zapobiegania i zwalczania COVID-19, przeliczając powierzchnię i możliwości kadrowe – przedszkole dysponuje maksymalnie 56 miejscami dla dzieci (liczba może ulec zmianie np. ze względu na zachorowania personelu lub inne sytuacje losowe), w tym 2 grupy po 10 dzieci i 3 grupy po 12 dzieci. Jednak w pierwszym tygodniu, zgodnie z przeprowadzonym wcześniej sondażem na zapotrzebowanie miejsc w placówce planuje się otworzenie 2 grup (22 dzieci)

Z dniem 25 maja 2020 r. obowiązuje w przedszkolu inna organizacja pracy: nowy podział na grupy oraz przydzielenie opiekunów. Związane to jest z ograniczeniem stykania się ze sobą poszczególnych grup dzieci, koniecznością połączenia rodzeństwa, zmniejszenia liczebności grup. Jedna grupa licząca do 12 dzieci, będzie przebywać w wyznaczonej sali pod opieką przydzielonych, tych samych opiekunów. Grupowanie dzieci będzie uwzględniać zadeklarowany czas pobytu w przedszkolu.

Rodzice, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu i chcą skorzystać z zajęć opiekuńczych w przedszkolu zobowiązani są do zapoznania z wprowadzoną Procedurą dotyczącą działań profilaktycznych minimalizujących ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 oraz wnioskiem o wznowienie opieki przedszkolnej w okresie epidemii, a także klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

Rodzice, którzy deklarują konieczność opieki i zamierzają dokonać zgłoszenia dziecka na zajęcia opiekuńcze muszą wypełnić wniosek oraz klauzulę i dostarczyć do przedszkola. Dokumenty te będą dostępne na stronie internetowej przedszkola niezwłocznie po sprawdzeniu ich przez prawnika oraz Inspektora Ochrony Danych. Wtedy też zostaną podane terminy składania tejże dokumentacji.