Zasady rekrutacji na okres wakacyjny w 2020 r. w okresie epidemii wirusa SARS-COV-2

Przedszkola – Zasady rekrutacji na okres wakacyjny w 2020 r.

w okresie epidemii wirusa SARS-COV-2

O przyjęcie do przedszkola na okres wakacyjny w okresie epidemii – miesiące lipiec i sierpień 2020 roku mogą ubiegać się dzieci w wieku 3 – 6 lat zamieszkałe na terenie Miasta Tychy.

Mając na uwadze ograniczoną liczbę miejsc w placówkach przedszkolnych, wynikającą z wprowadzonego reżimu sanitarnego, w pierwszej kolejności do przedszkoli działających w okresie wakacyjnym będą przyjmowane dzieci uczęszczające w roku szkolnym 2019/2020 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Tychy oraz wybranych przedszkoli niepublicznych, realizujących dla Miasta Tychy zadanie publiczne z zakresu prawa do wychowania przedszkolnego.

Rekrutacja na okres wakacyjny prowadzona będzie od 01 czerwca do 08 czerwca 2020 r.

W tym terminie należy wypełnić i złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru wniosek o przyjęcie, który będzie można wydrukować z tyskiego portalu oświatowego lub pobrać w dowolnej placówce biorącej udział w rekrutacji.

Maksymalnie można we wniosku wybrać 2  placówki, pamiętając, że ich kolejność oznacza hierarchię ważności.

Rekrutacja na okres wakacyjny będzie prowadzona w placówkach:

 • Przedszkolu nr 1 w Tychach,
 • Przedszkolu nr 2 w ZSP1 w Tychach,
 • Przedszkolu nr 3 w Tychach,
 • Przedszkolu nr 4 w ZSP3 w Tychach,
 • Przedszkolu nr 5 w Tychach,
 • Przedszkolu nr 6 w Tychach,
 • Przedszkolu nr 8 „Zielony Ogród” z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach,
 • Przedszkolu nr 9 im. Pluszowego Misia w Tychach,
 • Przedszkolu nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach,
 • Przedszkolu nr 11 im. Jana Brzechwy w Tychach,
 • Przedszkolu nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Tychach,
 • Przedszkolu nr 14 im. Marii Montessori w Tychach,
 • Przedszkolu nr 17 w Tychach,
 • Przedszkolu nr 18 im. Juliana Tuwima w Tychach,
 • Przedszkolu nr 19 w Tychach,
 • Przedszkolu nr 20 im. Karlika i Karolinki w Tychach,
 • Przedszkolu nr 21 im. Janusza Korczaka w Tychach
 • Przedszkolu nr 22 w Tychach,
 • Przedszkolu nr 23 w ZSP2 w Tychach,
 • Przedszkolu 26 w Tychach,
 • Przedszkolu nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach,
 • Przedszkolu nr 30 w ZSP4 w Tychach,
 • Niepublicznym Przedszkolu Sportowo – Artystycznym „SPORTART” w Tychach,
 • Przedszkolu Niepublicznym „EUREKA” w Tychach,
 • Niepublicznym Przedszkolu Anglojęzycznym „Chatka Małolatka w Tychach,
 • Niepublicznym Przedszkolu „Angielska Chatka” w Tychach,
 • Przedszkolu Niepublicznym „ABC” w Tychach.

Ze względu na brak wspomagania rekrutacji systemem elektronicznym wniosek wypełniony i podpisany wraz ze stosownymi dokumentami należy złożyć w placówce pierwszego wyboru (wymienionej na wniosku jako pierwsza) w terminie od 01 czerwca do 08 czerwca 2020 r.,
a kserokopię tego wniosku należy dostarczyć do drugiego wymienionego we wniosku przedszkola (w wyznaczonym przez placówkę miejscu bez załączników).


Wypełniony wniosek wraz z wymaganymi dokumentami można złożyć w następujący sposób:

przekazać w opisanej kopercie do zabezpieczonej skrzynki podawczej zlokalizowanej na terenie przedszkola lub w inny uzgodniony z placówką (telefonicznie lub mailowo) sposób.WAŻNE TERMINY:

Składanie wniosku o przyjęcie kandydata do przedszkola w okresie wakacyjnym wraz z załącznikami 01 czerwca – 08 czerwca 2020 r. do godz.15:00
Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 15 czerwca 2020 r. godz. 10:00
Potwierdzenie przez rodziców /opiekunów prawnych kandydata woli uczęszczania do przedszkola (pisemnie lub pocztą elektroniczną lub telefonicznie) 15 czerwca – 22 czerwca 2020 r. do godz. 15:00
Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 23 czerwca 2020 r. godz. 10:00

KRYTERIA REKRUTACJI:

KRYTERIA LICZBA PUNKTÓW WYMAGANE DOKUMENTY / OŚWIADCZENIA
1) kandydat, którego oboje rodziców lub rodzic (w przypadku samotnego wychowywania kandydata w rodzinie) pracuje w systemie ochrony zdrowia, służbach mundurowych, handlu i przedsiębiorstwach produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 15 pkt a) zaświadczenie z zakładu pracy lub kopia innego dokumentu potwierdzającego zatrudnienie;
b) wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub inny dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej;


Na potwierdzenie spełnienia kryterium przez oboje rodziców należy złożyć jeden z tych dokumentów dla każdego z rodziców z osobna, a w przypadku rodzica samotnie wychowującego dziecko wystarczające jest przedłożenie jednego z tych dokumentów wraz z oświadczeniem o samotnym wychowywaniu dziecka.
2) kandydat ubiega się o przyjęcie do tego samego przedszkola, do którego uczęszczał przed stanem epidemiologicznym 10 pkt – informacja rodzica/opiekuna prawnego zawarta we wniosku
3) kandydat, którego oboje rodziców lub rodzic (w przypadku samotnego wychowywania kandydata w rodzinie) pracuje, prowadzi działalność gospodarczą w branżach innych niż wymienione w kryterium nr 2 5 pkt a) zaświadczenie z zakładu pracy lub kopia innego dokumentu potwierdzającego zatrudnienie;
b) wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub inny dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej;


Na potwierdzenie spełnienia kryterium przez oboje rodziców należy złożyć jeden z tych dokumentów dla każdego z rodziców z osobna, a w przypadku rodzica samotnie wychowującego dziecko wystarczające jest przedłożenie jednego z tych dokumentów wraz z oświadczeniem o samotnym wychowywaniu dziecka.
4) kandydat
lub co najmniej jeden
z rodziców kandydata jest osobą niepełnosprawną
2 pkt orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2019 poz. 1172 z późn.zm.) – składane w oryginale lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

INFORMACJE DODATKOWE:

W okresie wakacyjnym w miesiącach lipiec, sierpień 2020 r. przedszkola pracują według ustalonego Zarządzeniem nr 0050/417/19 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 23 grudnia 2019 r. harmonogramu.

Wysokość opłat za korzystanie z usług przedszkola reguluje Uchwała nr XLVI/755/18 Rady Miasta Tychy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Miasto Tychy przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.